देवांच्या भूपाळ्या
स्तोत्रे Updated: 15 April 2021 07:30 IST

देवांच्या भूपाळ्या : भूपाळी श्रीकृष्णाची

सगुण उपासनेंत देवाला मनुष्यासारखे सोपस्कार करतात. देव रात्रीं झोंपला आहे. त्याला झोंपेतून उठविण्यासाठी पहांटेच्या भूप रागांत गाणें गावयाचें ही कल्पना भूपाळ्यांत आहे. त्याचप्रमाणें स्वतःच्या अंतःकरणांत असलेल्या देवत्त्वालाही जागृत करण्याचा हेतु भूपाळ्या म्हणण्यांत डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे.

भूपाळी मारुतीची   भूपाळी कृष्णाची

ऊठिं गोपालजी जाइं धेनुंकडे । पाहती सौगडे वाट तूझी ॥ ध्रु. ॥
लोपली हे निशी मंद झाला शशी । मुनीजन मानसीं ध्याति तुजला ॥ १ ॥
भानु-उदयाचळीं तेज पुंजाळलें । विकसती कमळें उदकावरी ॥ २ ॥
धेनुवत्सें तुला बाहती माधवा । ऊठिं गा यादवा उशिर झाला ॥ ३ ॥
ऊठिं पुरुशोत्तमा वाट पाहे रमा । दाविं मुखचंद्रमा सकळिकांसी ॥ ४ ॥
कनकपात्रांतरी दीपरत्नें बरी । ओंवाळिती सुंदर तूजलागीं ॥ ५ ॥
जन्मजन्मांतरीं दास होऊं हरी । बोलती वैखरी भक्त तुझे ॥ ६ ॥
कृष्णकेशव करीं चरणांबुज धरी । ऊठिं गा श्रीहरी मायबापा ॥ ७ ॥
. . .