देवांच्या भूपाळ्या
स्तोत्रे Updated: 15 April 2021 07:30 IST

देवांच्या भूपाळ्या : भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची

सगुण उपासनेंत देवाला मनुष्यासारखे सोपस्कार करतात. देव रात्रीं झोंपला आहे. त्याला झोंपेतून उठविण्यासाठी पहांटेच्या भूप रागांत गाणें गावयाचें ही कल्पना भूपाळ्यांत आहे. त्याचप्रमाणें स्वतःच्या अंतःकरणांत असलेल्या देवत्त्वालाही जागृत करण्याचा हेतु भूपाळ्या म्हणण्यांत डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे.

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची   भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

उठिं उठिं बा दत्तात्रेया । भानु करुं पाहे उदया ।

करणें दीनांवरती दया । चरण दावें वेगेंसी ॥ध्रु०॥

मंद वायूही सूटला । पक्षी करिताती किल्बिला ।

दीपवर्ण शुभ्र जाला । पूर्व दिशा उजळली ॥१॥

करुनि कृष्णेचें सुस्नान । घेऊनि पूजेचें सामान ।

सकळां लागलें तव ध्यान । कपाट केव्हां उघडेल ॥२॥

आले देवादिक दर्शना । त्यांच्या पुरवाव्या कामना ।

संतोषोनि आपल्या मना । तीर्थप्रसाद अर्पावा ॥३॥

गुरु त्रैमूर्ति साचार । करिसी पतितांचा उद्धार ।

म्हणुनि धरिसी हा अवतार । संकटीं भक्‍तां रक्षिसी ॥४॥

रामदास लागे पायीं । मागे इच्छा हेंचि देई ।

तूंचि माझी बाप मायी । प्रतिपाळावें भक्‍तांसी ॥५॥

. . .