देवांच्या भूपाळ्या
स्तोत्रे Updated: 15 April 2021 07:30 IST

देवांच्या भूपाळ्या : भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

सगुण उपासनेंत देवाला मनुष्यासारखे सोपस्कार करतात. देव रात्रीं झोंपला आहे. त्याला झोंपेतून उठविण्यासाठी पहांटेच्या भूप रागांत गाणें गावयाचें ही कल्पना भूपाळ्यांत आहे. त्याचप्रमाणें स्वतःच्या अंतःकरणांत असलेल्या देवत्त्वालाही जागृत करण्याचा हेतु भूपाळ्या म्हणण्यांत डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे.

भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची   भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

उठी उठी बा मुनिनंदना । भक्त पातले दर्शना ।

त्यांची पुरवी तूं कामना । पाही नयन उघडूनी ॥ध्रु०॥

उघडुनियां करुणादृष्टी । दासां धरी आपुलें पोटीं ।

नको येऊं देऊं हिंपुटी । घाली कंठीं मिठी हर्षें ॥१॥

हर्षे तुझे पदीं रंगले । दारागारा विसरले ।

निजदेहा न भुलले । विनटले निजभावें ॥२॥

निजभावें येतां शरण । लपविसी कां बा चरण ?

जेणें तरती दुष्टाचरण । मग मरणभय कैचें ? ॥३॥

नको करुं निष्ठुर मन । शीघ्र देई आश्वासन ।

तूं अससी करुणाघन । तापशमन करि शीघ्र ॥४॥

उठीं उठीं बा सद्‌गुरुराया । उठी उठी करुणालया ।

उठी उठी वा चिन्मया । निजमाया आवरीं ॥५॥

. . .