निवडक अभंग संग्रह
संकलित Updated: 15 April 2021 07:30 IST

निवडक अभंग संग्रह : गौळण

निवडक अभंग संग्रह

संतसंगमहिमा   दळण

मृदु मधुर मधुर वाजवितो वेणू । सावळा नंदनु नंदाचा ॥१॥
तेणॆ गोपिका वेधल्या । पात्र झाल्या ब्रह्मसुखा ॥२॥
रंजविल्या विनोदवचनी । हस्य करुनि हासवीतु ॥३॥
निळा म्हणे त्यांचिया गळां । घाली वेळोवेळां करपल्लव ॥४॥
भजन - ज्ञानदेव तुकाराम
पुंडलिकवरदा हरि विठ्ठल श्रीज्ञानदेव तुकाराम ।
*
देवे भक्तालागी उपचार मांडिले । शांति सुखासनी माने बैसविले । धरुनि तन्मयाची छ्त्रे गौरविले । ज्ञान संपत्तीचे दळभार दिधले ॥१॥
सुखे राज्य करा म्हणे त्रिभुवनी । माझी ऎश्र्वर्य हे सर्वांगी लेऊनी । मिरवा भूषणे ही यश कीर्ती दोन्ही । माझी आयुधे ही देतो संतोषोनी वो ॥२॥
शांती विरक्ति हे मूर्तिमंत दया । क्षमा नित्यानंदे तुम्हा अर्पिलिया । अखंड नैराश्यता सेवे तुमचिया । ठेविली निकट वासे न वजती आन ठाय वो ॥३॥
निळा म्हणॆ ऎसा भक्तांचा समुदाये । देवे आनंदविला प्रितीच्या उत्साहे । म्हणे निर्भय असा जवळिच मी आहे । भोगा सुख माझे निजाचे अद्वय वो ॥४॥
. . .