श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ८ वा   श्लोक १० व ११ वा

 

यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम ।

कथमेकात्मनां भेद एतत्सर्वं वदस्व मे ॥९॥

शापासि मूळ मुख्य संतापु । कैसेनि ब्राह्मणां आला कोपु ।

कोणेपरीचा दिधला शापु । संक्षेपरुपु सांगावा ॥८१॥

यादव समस्त सखे बंधु । यांसि प्रतिपाळी स्वयें गोविंदु ।

एकात्मता स्वगोत्रसंबंधु । त्यांमाजीं युद्धभेदु घडे कैसा ॥८२॥

"आत्मा वै पुत्रनामासि" । हे श्रुति प्रमाण सर्वांसी ।

तेथें शाप बाधी कृष्णात्मजांसी । केवीं आलें यासी सत्यत्व ॥८३॥

कृष्णसंकल्प कुळनाशन । तोचि ब्रह्मशापासी कारण ।

यालागीं बाधक जाण । होय संपूर्ण यादवां ॥८४॥

सृष्टि स्त्रजी पाळी संहारी । हें कृष्ण संकल्पमात्रें करी ।

तो यदुकुळनिधन निर्धारी । त्याची अवतारथोरी शुक सांगे ॥८५॥

 

. . .