श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २२ व २३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २१ वा   श्लोक २४ वा

कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः ।

उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन्किलैरकाः ॥२२॥

मत्स्यो गृहीतो मस्यघ्नैर्जालनास्यैः सहार्णवे ।

तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धकोऽकरोत् ॥२३॥

समुद्रलाटांचे कल्लोळ । तेणें तें लोहचूर्ण सकळ ।

प्रभासीं लागोनि प्रबळ । उठिलें तत्काळ येरिकारुपें ॥८३॥

लोहकवळु मीन गिळी । त्या मीनातें समुद्रजळीं ।

अन्यत्र मत्स्यसहित जाळीं । मत्स्यघ्न आकळी निजलाघवें ॥८४॥

तो मत्स्य मत्स्यघ्न विदारी । तंव लोह निघे त्याचे उदरीं ।

देखोनि हरिखला तो भारी । हें आंतुडे करीं तो सभाग्य ॥८५॥

मत्स्योदरींचें लोह जाण । त्याचें अचूक संधान ।

अगाध पारधी साधे पूर्ण । यालागीं तो बाण लुब्धकें केला ॥८६॥;

. . .