श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १५ वा   श्लोक १७ वा

तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्माविवक्षया ।

अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीद्वेदपारगम् ॥१६॥

ऋषभ वासुदेवाचा अंशु । ये लोकीं मोक्षधर्मविश्वासु ।

प्रवर्तावया जगदीशु । हा अंशांशु अवतार ॥३४॥

त्याचें पंचमस्कंधीं चरित्र । सांगितलें सविस्तर ।

त्यासी जाहले शत पुत्र । वेदशास्त्रसंपन्न ॥३५॥

त्यांहीमाजीं ज्येष्ठ पुत्र । अतिशयें परम पवित्र ।

ऐक त्याचें चरित्र । अतिविचित्र सांगेन ॥३६॥;

. . .