श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १ ला   श्लोक ३ रा

नानुतृप्ये जुषन्युष्मद्वचो हरिकथामृतम् ।

संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम् ॥२॥

सेवितां तुमचें वचनामृत । पुरे न म्हणे माझें ’चित्त’ ।

आस्वादितां शब्दीं शब्दार्थ । ’श्रवण’ क्षुधार्त अधिक जाहले ॥२६॥

अद्भुत कथा अतिसुरस । श्रवणीं श्रवणा अधिक सोस ।

’रसना’ म्हणे हा अतिगोड रस । ’डोळ्यां’ उल्हास हें अपूर्व रुप ॥२७॥

’घ्राण’ म्हणे हा निजगंधु । सुमनीं सुमना अतिसुगंधु ।

’वाचा’ म्हणे हा शब्दु । परमानंदु अनुवादे ॥२८॥

नवल निरुपणाचा यावा । ’भुजां’ स्फुरण ये द्यावया खेवा ।

आलिंगन जीवींच्या जीवा । निजसद्भावा होतसे ॥२९॥

तुमच्या कथा सुनिश्चितीं । दिव्यौषधि भवरोग छेदिती ।

त्रिविध तापांची निवृत्ती । जड मूढ प्राकृतीं ऐकता भावें ॥३०॥

राजा परमार्थें साकांक्ष । देखोनि सार्थक कथेचें लक्ष ।

हरीधाकुटा ’अंतरिक्ष’ । निरुपणीं दक्ष बोलता झाला ॥३१॥;

. . .