श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १३ व १४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १२ वा   श्लोक १५ वा

वायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते ।

सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्टवायोपकल्पत ॥१३॥

हृतरुपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते ।

हृतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते ॥

कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयत ॥१४॥

प्रळयवायूचा क्षोभक क्रोधु । तेणें पृथ्वीचा हरिला गंधु ।

तंव तेही विरोनियां प्रसिद्धु । एकवदु जळ जाहलें ॥९१॥

क्षोभला वायु असमसाहस । तो हरी जळाचा जळरस ।

तेव्हां जळाचा होय र्‍हास । सावकाश प्रळयमहातेजीं ॥९२॥

त्या तेजाचा निजसंभ्रम । वायुबळें ग्रासीत तम।

तेव्हां प्रळयवायु परम । भरोनि व्योम कोंदाटे ॥९३॥

त्या प्रळयवायूचा स्पर्श । चपळतेसी सर्व ग्रास ।

करुनि ठाके अवकाश । तेव्हां वायूतें आकाश निःशेष ग्रासी ॥९४॥

. . .