श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४७ वा   श्लोक ४९ वा

लब्धानुग्रह आचार्यात्तेन संदर्शितागमः ।

महापुरुषमभ्यर्चेन्मूर्त्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥४८॥

प्रवृत्तिनिवृत्तिकृत कार्या । अवश्य पाहिजे आचार्या ।

आपमतीं भजतां राया । अनेक अपायांमाजीं पडे ॥८०७॥

भोयी पाय सिद्ध आहेती । भोयाळेंवीण वृथा भ्रमती ।

तेवीं गुरुवीण जे जे करिती । ते ते अहंमतीं दृढ भ्रमले ॥८०८॥

गुरु ब्रह्म दोनी ऐक । ऐशिया भावना आवश्यक ।

सेवा करुनि भावपूर्वक । संतोषवूनि देख अनुग्रहो घ्यावा ॥८०९॥

तेथ निजाधिकारप्राप्तें । जे मूर्ति आवडेल आपणियातें ।

तेचि मंत्रविद्या तेथें श्रद्धासंभरितें अंगीकारावी ॥८१०॥

तेव्हां गुरुमुखें मिश्र वोजा । पुरुषोत्तममहापूजा ।

शिकोनियां निजकाजा । भजावें अधोक्षजा शिक्षिता मतीं ॥८११॥

ते चि भजती हातवटी । आगमोक्त निजपुष्टी ।

राया सांगेन गोमटी । सावधानदृष्टीं अवधारीं ॥८१२॥

. . .