श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १ ला   श्लोक ३ रा

द्रुमिल उवाच -यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः ।

रजांसि भूमेर्गणयेत्कथंचित्‍ कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः ॥२॥

ज्याची लीलाशक्ति अपरिमित । ऐशा अनंत शक्ति ज्याच्या नखांत ।

यालागीं तो 'अनंत' म्हणत । त्याचे गुण समस्त गणवती कोणा ॥३६॥

त्या अनंताची गुणसमृद्धी । गणूं म्हणे तो बालबुद्धि ।

जेवीं कां आकाशाची वृद्धी । मुंगिये त्रिशुद्धी न करवी माप ॥३७॥

सागरींचें जळ संपूर्ण । केवीं गणूं शके लवण ।

तेवीं अनंताचे अनंत गुण । आकळी कवण निजसत्ता ॥३८॥

पर्जन्याचिया धारा । गणितां येतील नृपवरा ।

पृथ्वीचिया दूर्वांकुरां । सुखें महावीरा गणितां येती ॥३९॥

वारा अफाट धांवे । तोही गणितातें पावे ।

निमेषोन्मेषांचे यावे । त्यांसीही संभवे गणित राया ॥४०॥

पृथ्वीचिया परिमाणा । काळें काळें होय गणना ।

परी भगवंताचिया गुणां । वेदांसहि जाणा गणित नव्हे ॥४१॥

भगवंताचें नाम एक । घेतां वेद झाले मूक ।

त्याचे गुण गणितां सकळिक । शेषाचें मुख दुखंड झालें ॥४२॥

त्या अनंताचे अनंत गुण । येथ गणूं शके कवण ।

कांहीं एक संक्षेपें जाण । सांगेन लक्षण अवतारांचें ॥४३॥

. . .