श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २ रा   श्लोक ४ था

भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् ।

स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥३॥

अवतारांमाजीं प्रथमतां । 'पुरुषावतारांची' कथा ।

द्रुमिल झाला सांगता । ऐक तत्त्वतां महाराजा ॥४४॥

नारायणें आत्मशक्तीं । पंचमहाभूतें भूताकृती ।

सृजूनियां यथानिगुतीं । ब्रह्मांडाची स्थिति निर्माण केली ॥४५॥

'विराजपुर' ब्रह्मांडा नाम । तेथ लीला प्रवेशे देवोत्तम ।

यालागीं 'पुरुष' हें नाम । पुरुषोत्तम स्वांशें पावे ॥४६॥

त्याचेनि अंशयोगें प्रकृति । झाली प्रजांतें प्रसवती ।

यालागीं 'पुरुष' नामस्थिति । जाण निश्चितीं पावला ॥४७॥

तो अकर्तात्मयोगयुक्तीं । जग चेतवी चिच्छक्तीं ।

ज्याचेनि जगा जगत्वें स्फूर्ति । त्याची गुणकीर्ति दों श्लोकीं सांगों ॥४८॥

. . .