श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४ था   श्लोक ६ वा

विप्रो राजन्यवैश्यौ वा हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम् ।

श्रौतेन जन्मनाऽथापि मुह्यन्त्याम्नायवादिनः ॥५॥

अज्ञान जे नीच वर्ण । भावें धरोनि संतचरण ।

निजविश्र्वासें संपूर्ण । जन्ममरण निरसिती ॥७७॥;

येर द्विजन्मे जे कां तिन्ही । स्वभावें प्राप्त हरिचरणीं ।

आम्ही अधिकारी वेदज्ञानी । जन्माभिमानी अतिगर्वी ॥७८॥

जन्माभिमान कर्माभिमान । अग्रपूज्यत्वें पूज्याभिमान ।

अल्पमात्र वेदींचें ज्ञान । तो वेदाभिमान वाढविती ॥७९॥

ज्यासी प्राप्त उपनयन । ज्यासी प्राप्त गायत्री पूर्ण ।

ज्यासी हरीचें आवडे भजन । त्याचे धरितां चरण हरि भेटे ॥८०॥

ऐसे उत्तम जे ब्राह्मण । त्यांसी वेदवादें ज्ञानाभिमान ।

तेणें गर्वें पडे मोहन । तेंचि निरूपण विशद सांगे ॥८१॥

. . .