श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १५ वा   श्लोक १७ वा

ये कैवल्यमसंप्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम् ।

त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥

सज्ञानी स्वतां तरती । अज्ञानी सज्ञानां शरण येती ।

तेणें त्यांसी कैवल्यप्राप्ती । त्यांच्या वचनोक्तिविश्र्वासें ॥८३॥

जे अज्ञान ना सज्ञान । ज्यांसी केवळ ज्ञानाभिमान ।

ज्यांचें विषयीं लोलुप मन । ते पुरुष जाण आत्मघाती ॥८४॥

साधावया अर्थ काम । जे करिती अभिचारधर्म ।

हें त्रैवर्णिक घोर कर्म । आत्मघाती परम ज्याचें त्यासी ॥८५॥

देहाचिया गोमटिया । जे करिती अभिचारक्रिया ।

तेणें कर्में आप‍आपणियां । सृजिला राया निजघातु ॥८६॥

जो स्वयें बैसली खांदी तोडी । तो खांदीसहित पडे बुडीं ।

तेवीं काम्यकर्माच्या वोढी । क्रियेसी रोकडीं अधःपात ॥८७॥

. . .