श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २२ वा   श्लोक २४ वा

हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो, धर्मो योगेश्वरोऽमलः ।

ईश्वरः पुरुषोऽव्यक्तः, परमात्मेति गीयते ॥२३॥

हंस सुपर्ण वैकुंठ । धर्म योगेश्र्वर श्रेष्ठ ।

अमल ईश्र्वर वरिष्ठ । पुरुष अव्यक्त नामपाठ परमात्मा म्हणती ॥२१॥

ते काळींचे भक्त श्रेष्ठ । या नामांचा नामपाठ ।

गायन करिती घडघडाट । भवसंकट निर्दाळिती ॥२२॥

हें कृतयुगींचें यजन । तुज सांगितलें संपूर्ण ।;

आतां त्रेतायुगींचें भजन । मूर्तीचें ध्यान तें ऐक ॥२३॥

. . .