श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४३ वा   श्लोक ४५ वा

ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः, सर्वलोकस्य पश्यतः ।

राजा धर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम् ॥४४॥

यापरी ते भागवतश्रेष्ठ । नवही जण अतिवरिष्ठ ।

समस्तां देखतांचि स्पष्ट । झाले अदृष्ट ऊर्ध्वगमनें ॥९३॥

ते भागवतधर्मस्थितीं । अनुष्ठूनि भगवद्भक्ती ।

राजा पावला परम गती । पूर्णप्राप्ती निजबोधें ॥९४॥

भावें करितां भगवद्भक्ती । देहीं प्रगटे विदेहस्थिती ।

ते पावोनि नृपती । परम विश्रांती पावला ॥९५॥

. . .