श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४५ वा   श्लोक ४७ वा

युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् ।

पुत्रतामगमद्यद्वां, भगवानीश्वरो हरिः ॥४६॥

तुम्हां दांपत्याचिये कीर्ती । यशासी आली श्रीमंती ।

तुमचे यशें त्रिजगती । परमानंदें क्षिती परिपूर्ण झाली ॥१॥

ज्यालागीं कीजे यजन । ज्यालागीं दीजे दान ।

ज्यालागीं कीजे तपाचरण । योगसाधन ज्यालागीं ॥२॥

जो न वर्णवे वेदां शेषा । जो दुर्लभ सनकादिकां ।

त्या पुत्रत्वें यदुनायका । उत्संगीं देखा खेळविसी ॥३॥

जो कळिकाळाचा निजशास्ता । जो ब्रह्मादिकांचा नियंता ।

जो संहारकाचा संहर्ता । जो प्रतिपाळिता त्रिजगती ॥४॥

जो सकळ भाग्याचें भूषण । जो सकळ मंडणां मंडण ।

षडूगुणांचें अधिष्ठान । तो पुत्रत्वें श्रीकृष्ण सर्वांगीं लोळे ॥५॥

. . .