श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २६ वा   श्लोक २८ वा

ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे ।

सलोकाँल्लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् ॥२७॥

यालागीं जी यादवराया । आम्ही वांछूं तुझ्या पायां ।

वेगु कीजे स्वधामा यावया । सुरवर्या श्रीकृष्णा ॥५९॥

ऐकें देवकींनंदना । जरी मानेल तुझिया मना ।

तरी निघिजो जी याचि क्षणा । सुरसेना तिष्ठत ॥२६०॥

सलोक लोकपाळ जे जे । त्यांवरी तुवां कृपा कीजे ।

आम्ही किंकर गा तुझे । वचन मानिजे दासांचें ॥६१॥

ऐकें जी वैकुंठनाथा । तुझी थोर आम्हां अवस्था ।

आदिकरूनि उमाकांता । आणि समस्तां देवांसी ॥६२॥

. . .