श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३१ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २९ व ३० वा   श्लोक ३२ वा

इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः ।

यास्यामि भवनं ब्रह्मन् नेतदन्ते तवानघ ॥३१॥

यालागीं कुळनाशासी त्वरित । आजिपासोनि सुमुहूर्त ।

केला असे गा निश्चित । यथोचित यादवां ॥७४॥

ऐकें सखया प्रजापती । या कुळनाशाचिया अंतीं ।

तुझिया भुवनावरूनि निश्चितीं । निजधामाप्रती येईन ॥७५॥

ऐसें बोलिला प्रभू । ऐकोनि शंभु स्वयंभू ।

आनंदला देवकदंबू । समारंभू मांडिला ॥७६॥

जयजयकारु केला सकळीं । परमानंदें पिटिली टाळी ।

चरण वंदूनि वनमाळी । पुष्पांजळी अर्पिल्या ॥७७॥

. . .