श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३३ वा   श्लोक ३५ वा

श्रीभगवानुवाच ।

एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वतः ।

शापश्च नः कुलस्यासीद्ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥३४॥

कृष्ण यादवांसी सांगत । दिवि-भू-अंतरिक्षगत ।

उठिले जे महोत्पात । सर्वगत सर्वदा ॥९३॥

देखोनियां चिन्हांसी । मजही आठवलें मानसीं ।

ब्राह्मणशाप यदुकुळासी । चिन्हें त्यासी सूचकें ॥९४॥

ब्राह्मणांचा शापु खरा । नुल्लंघवे हरिहरां ।

तुम्ही आतांचि विचार करा । नगराबाहिरा जनु काढा ॥९५॥

. . .