श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३४ वा   श्लोक ३६ वा

न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः ।

प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यैव मा चिरम् ॥३५॥

येथोनि द्वारकेची वस्ती । आम्हीं सांडावी समस्तीं ।

जीवें जियावयाची चाड चित्तीं । तरी प्रभासाप्रती निघावें ॥९६॥

वेगीं करा रे तांतडी । आजचि निघा लवडसवडी ।

सांडा घरदारांची गोडी । येथ अर्धघडी न रहावें ॥९७॥

. . .