श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३५ वा   श्लोक ३७ वा

यत्र स्नात्वा दक्षशापाद् गृहीतो यक्ष्मणोदुराट् ।

विमुक्तः किल्बिषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयम् ॥३६॥

ऐका समस्त यादवश्रेष्ठ । प्रभासतीर्थ महावरिष्ठ ।

जेथिंचेनि स्नानें उडुराट । निस्तरला कष्ट क्षयाचे ॥९८॥

दक्षें निजकन्या चंद्रासी । सत्तावीस दिधल्या त्यासी ।

तो रतला रोहिणीसीं । येरां सर्वांसी उपेक्षुनी ॥९९॥

दक्षें शापिलें चंद्रासी । क्षयरोग लागला त्यासी ।

तेणें येऊनि प्रभासासी । स्नानदानासी पैं केलें ॥३००॥

स्नानमात्रें केवळ । क्षयरोग गेला तत्काळ ।

कळा पावला सकळ । शोभे निर्मळ निजतेजें ॥१॥

. . .