श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३६ वा   श्लोक ३८ वा

वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् ।

भोजयित्वोशिजो विप्रान्नानागुणवतान्धसा ॥3७॥

आम्हीही तेथ स्नान दान । पितृतर्पण देवतार्चन ।

करूं ब्राह्मणपूजन । जे संपन्न श्रुति शास्त्रीं ॥२॥

नाना परींचीं पक्वान्ने । गुणाधिक्यें मिष्टान्ने ।

देवां ब्राह्मणांसी भोजनें । नाना दानें विधानोक्त ॥३॥

. . .