श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४३ वा   श्लोक ४५ वा

तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलम् ।

कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनः ॥४४॥

तुझी क्रीडा नाना खेळ । प्राणियांसी परम मंगळ ।

कर्णद्वारें वेल्हाळ । निजनिर्मळ सेविती ॥५१॥

तुझे कीर्तिश्रवणाचे आवडीं । लागली कर्णपीयूषीं गोडी ।

तेथ अमृताची चवी थोडी । होय अर्ध घडी न लागतां ॥५२॥

ऐशी ऐकतां तुझी कीर्ती । सवासना स्पृहा नासती ।

ते भक्तु तुज न विसंबती । हृदयीं वाहती सर्वदा ॥५३॥

त्या तुज प्रत्यक्ष श्रीकृष्णासीं । मज न साहवे वियोगासी ।

सवे लाविली आम्हांसी । सौजन्येंसीं स्वामित्वें ॥५४॥

. . .