श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २९ वा   श्लोक ३१ वा

त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम् ।

ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥

तूं ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण । निजानंदें परिपूर्ण ।

त्या आनंदाचें कारण । विशद करून सांगावें ॥११॥

तूं देहीं वर्तसी विदेहस्थिती । तूज विषय आतळूं न शकती ।

हे अलिप्तपणाची प्राप्ती । कवण्या रीतीं तूज झाली ॥१२॥

तूज नाहीं रायाची भीड । न करिसी धनवंताची चाड ।

दीनवचन मानिसी गोड । पुरविसी कोड निजबोधें ॥१३॥

ऐसा केवळ तूं कृपाळू । आर्तबंधू दीनदयाळू ।

निजात्मभावें तूं केवळू । भक्तवत्सलू भावार्थे ॥१४॥

ऐसा यदूचा संवादू । आवडीं सांगे गोविंदू ।

उद्धवासी म्हणे सावधू । हृदयीं बोधू धरावा ॥१५॥

. . .