श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५२ वा   श्लोक ५४ वा

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ ।

कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्समाः ॥५३॥

कपोतीचें स्नेह गोड । धरोनी स्त्रीसुखाची चाड ।

वनीं वृक्ष पाहोनियां गूढ । करी नीड कपोता ॥५२॥

तेणें वनचरें वनस्थळीं । नीडामाजीं स्त्रीमेळीं ।

वासु केला बहुकाळीं । भार्ये जवळी भूलला ॥५३॥

. . .