श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५४ वा   श्लोक ५६ वा

शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम् ।

मिथुनीभूय विस्त्रब्धौ चेरतूर्वनराजिषु ॥५५॥

सेवितां ज्याची अतिगोडी । तें घालिती येरयेरांच्या तोंडीं ।

जीवेंप्राणें शिणोनी जोडी । तें दे आवडीं स्त्रियेसी ॥५७॥

स्त्रियेसी सांडूनि दूरी । पाऊल न घाली बाहेरी ।

हात धरोनि परस्परीं । आंतबाहेरी हिंडती ॥५८॥

सदा एकांतां बसती । एके स्थानीं दोघें असती ।

दोघें क्रीडाविहार करिती । खेळ खेळती विनोदें ॥५९॥

एकांतीं गोड बोली । सासुसासर्‍यांचा विकल्पु घाली ।

दिराभाव्यांच्या मोडी चाली । बोलाच्या भुलीं भुलवित ॥५६०॥

एके आसनीं बैसती । येरयेरांतें टेंकती ।

एके शय्ये निद्रा करिती । अहोरातीं एकत्र ॥६१॥

मैथुनसुखाचेनि वैभवें । विश्वासोनि जीवेंभावें ।

हिताहित कांही नाठवे । गृहिणीगौरवें नाचतू ॥६२॥

खेंडकुलिया आराम । त्यामाजीं दोघां समागम ।

नाममात्रें गृहाश्रम । विषयसंभ्रम वनराजीं ॥६३॥

. . .