श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५५ वा   श्लोक ५७ वा

यं यं वाञ्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता ।

तं तं समानयत्कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः ॥५६॥

जीवितापरीस समर्थ । जे जे मागे ते ते अर्थ ।

जीवेंप्राणें शिणोनि देत । काममोहित होऊनि ॥६४॥

जाणोनि जीवींचे खुणे । न मागतां अर्थ देणें ।

त्याहीवरी जरी त्या मागणें । तरी विकूनि देणें आपणियातें ॥६५॥

धर्माची वेळ नाठवणें । दीनावरी दया नेणे ।

कृपा स्त्रियेवरी करणें । जीवेंप्राणें सर्वस्वें ॥६६॥

बैसली साकरेवरी माशी । मारितांही नुडे जैशी ।

तैसा भोगितां विषयांसी । जरामरणासी नाठवी ॥६७॥

जैशी पूर्वजांची भाक । पाळिती सत्यवादी लोक ।

तैसा स्त्रियेचेंचि सुख । पाळी देख सर्वस्वें ॥६८॥

जैसी आत्म‍उपासकासी । एकात्मता होये त्यासी ।

तैसें स्त्रीवांचोनि दृष्टींसी । जगीं आणिकासी न देखे ॥६९॥

. . .