श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ६४ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ६३ वा   श्लोक ६५ वा

कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ ।

गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतूः ॥६४॥

बाळकांच्या अतिप्रीतीं । कपोता आणि कपोती ।

चारा घेऊनि येती । नीडाप्रति लवलाहें ॥९६॥

स्त्रीसुखाची आसक्ती । तेचि वाढत्या दुःखाची सूती ।

स्त्रीसंगें दुःखप्राप्ती । सांगों किती अनिवार ॥९७॥

पुरुषासी द्यावया दुःख । स्त्रीसंगूचि आवश्यक ।

पुत्रपौत्रद्वारा देख । नानादुःख भोगवी ॥९८॥

. . .