श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ६८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ६७ वा   श्लोक ६९ वा

अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दूर्मतेः ।

अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः ॥६८॥

धर्म अर्थ आणि काम । या तिहींचा आश्रयो गृहाश्रम ।

तो भंगला मी अनाश्रम । अतृप्त काम सांडूनि ॥६॥

पूर्वपापाचा आवर्तु । मज सांडूनि अकृतार्थु ।

माझा कामु नव्हतां तृप्तु । धर्मकामार्थु भंगला ॥७॥

गृहीं त्रैवर्गुचि भंगला । चौथा पुरुषार्थ असे उरला ।

तो साधूनि घेवो वहिला । आश्रमू भंगल्या क्षिती काय ॥८॥

ऐसें म्हणसी जरी निगुतीं । ये अर्थीं मी दुर्मती ।

विषयवासना नोसंडिती । कैसेनि मुक्ति लाधेल ॥९॥

म्यां पूर्वी अल्प पुण्य होतें केलें । यालागीं अंतरायीं घर घेतलें ।

माझें परलोकसाधन ठेलें । विधुर केलें मजलागीं ॥६१०॥

हो कां गृहीं असतां गृहस्थां । काय परलोक साधे समस्तां ।

इतरांची असो कथा । मज साधनता तंव होती ॥११॥

. . .