श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ६९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ६८ वा   श्लोक ७० वा

अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता ।

शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधूभिः ॥६९॥

स्त्रीपुरुषांची चित्तवृत्ती । अनुकूल वर्ते धर्मप्रवृत्तीं ।

तरीच परलोक साधिती । इतरां प्राप्ती ते नाहीं ॥१२॥

एकांच्या भार्या त्या तोंडाळा । एकांच्या त्या बहु वोढाळा ।

एकांच्या त्या अतिचांडाळा । एकी दुःशीला दुर्भगा ॥१३॥

एकीचा तो क्रोध गाढा । एकी अत्यंत खादाडा ।

एकी सोलिती दांत दाढा । आरिसा पुढां मांडूनि ॥१४॥

एकीं वोंगळा आळसिणी । एकी त्या महाडाकिनी ।

एकी सुकुमारा विलासिनी । बरवेपणीं गर्वित ॥१५॥

तैसी नव्हे माझी पत्नी । सदा अनुकूळ मजलागुनी ।

मजसी वर्ते अनुरूपपणीं । धर्मपत्नी धार्मिक ॥१६॥

मी जेव्हां धर्मीं तत्पर । तेव्हां धर्मासी ते अतिसादर ।

मज कामीं जेव्हां आदर । तेव्हां कामचतुर कामिनी ॥१७॥

मजवांचोनि तत्त्वतां । न भजे आणिकां देवतां ।

मज सांडूनि न वचे तीर्था । माझें वचन सर्वथा नुल्लंघी ॥१८॥

एवं रूपगुणकुलशील । मजसी सदा अनुकूल ।

पतिव्रता जे केवळ । पत्नी निर्मळ पैं माझी ॥१९॥

मज सांडूनि शून्यगृहीं । पुत्रेंसहित साध्वी पाहीं ।

जातसे स्वर्गाच्या ठायीं । मज अपायीं घालूनि ॥६२०॥

. . .