श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १५ वा   श्लोक १७ वा

सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैराशासानां गृहाशिषः ।

मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वै गृहमेधिनाम् ॥१६॥

दुःखें उपार्जूनि वित्त । गृहसामग्री नाना पदार्थ ।

त्याचे पाक करवी गृहस्थ । निजभोगार्थ आवडीं ॥५३॥

तेथ समयीं आला अतिथ । संन्यासी ब्रह्मचारी अन्नार्थ ।

गृहस्थाआधीं तो सेवित । तोंड पाहत गृहमेधी ॥५४॥

जैसें दवडून मोहळमाशियांसी । मधुहर्ता मधु प्राशी ।

तैसें होय गृहस्थासी । नेती संन्यासी सिद्धपाकु ॥५५॥

समयीं पराङ्‍मुख झालिया यती । सकळ पुण्यें क्षया जाती ।

यथाकाळीं आलिया अतिथी । स्वधर्मु रक्षिती सर्वथा ॥५६॥

अर्थसंग्रहाची बाधकता । तुज म्यां सांगितली तत्त्वतां ।

मृग गुरु केला सर्वथा । तेही कथा परियेसी ॥५७॥

. . .