श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २३ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २२ वा   श्लोक २४ वा

सा स्वैरिण्येकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यती ।

अभूत् काले बहिर्द्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम् ॥२३॥

ते स्वैरिणी स्वेच्छाचारी । सायंकाळीं उभी द्वारीं ।

नाना अळंकारअंबरीं । श्रृंगारकुसरी शोभत ॥१९०॥

आधींच रूप उत्तम । वरी श्रृंगारिली मनोरम ।

करावया ग्राम्यधर्म । पुरुष उत्तम पहातसे ॥९१॥

. . .