श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २५ वा   श्लोक २७ वा

एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वार्यवलम्बती ।

निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥२६॥

ऐसें दुराशा भरलें चित्त । निद्रा न लगे उद्वेगित ।

द्वार धरोनि तिष्ठत । काम वांछित पुरुषांसीं ॥९८॥

रिघों जाय घराभीतरीं । सांचल ऐकोनि रिघे बाहेरी ।

रिघतां निघतां येरझारी । मध्यरात्री पै झाली ॥९९॥

सरली पुरुषाची वेळ । रात्र झाली जी प्रबळ ।

निद्रा व्यापिले लोक सकळ । पिंगला विव्हळ ते काळीं ॥२००॥

. . .