श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २८ वा   श्लोक ३० वा

पिङ्गलोवाच ।

अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः ।

या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥२९॥

मिथ्या मोहाचा विस्तार । म्यां वाढविला साचार ।

माझ्या मूर्खपणाचा पार । पाहतां विचार पांगुळे ॥१६॥

नाहीं अंतःकरणासी नेम । अपार वाढविला भ्रम ।

असंतपुरुषांचा काम । मनोरम मानितां ॥१७॥

जरी स्त्रीसी पुरुष पाहिजे । तरी जवळील पुरुष न लाहिजे ।

हेंचि मूर्खपण माझें । सदा भुंजे असंतां ॥१८॥

. . .