श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ९ वा   श्लोक ११ वा

वासे बहूनां कलहो भवेद् वार्ता द्वयोरपि ।

एक एव चरेत्तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः ॥१०॥

जेथ होय बहुतांची वस्ती । तेथ अनिवार कलहप्राप्ती ।

दोघे बैसल्या एकांतीं । वार्ता करिती बहुविधा ॥१३॥

जेथें गोष्टीखालीं काळु जाये । तेथें निजस्वार्थु हों न लाहे ।

यालागीं मी पाहें । विचरत आहें एकाकी ॥१४॥

एकाकी एकाग्रता । साधिल्या थोर लाभु ये हाता ।

येचविषयीं शरकर्ता । गुरु तत्त्वतां म्यां केला ॥१५॥

. . .