श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २१ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १९ व २० वा   श्लोक २२ वा

यथोर्णनाभिहृदयाद् ऊर्णां सन्तत्य वक्त्रतः ।

तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥२१॥

ऊर्णनाभि म्हणजे कांतिणी । हृदयतंतु मुखेंकरूनी ।

विस्तारी बाहेर काढूनी । निजगुणीं स्वभावे ॥३१॥

त्या विस्तारिल्या तंतूंवरी । तळीं आणि उपरी ।

आपणचि क्रीडा करी । नानापरी स्वलीला ॥३२॥

तंतुविस्तारें खेळती लीला । प्रत्यक्ष देखतांचि डोळां ।

ग्रासूनि ने हृदयकमळा । अद्वैतकळा दाखवी ॥३३॥

याचि रीतीं सर्वेश्वरु । एकला रची संसारु ।

अंतीं करूनि संहारु । उरे निर्विकारु निजात्मा ॥३४॥

या लक्षणाचा निर्धारु । धरूनि ऊर्णनाभी केला गुरु ।

आतां सारूप्यतेचा विचारु । पेशस्कारु गुरु म्यां केला ॥३५॥

. . .