श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २४ वा   श्लोक २६ वा

स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्किनीजालमालिना ।

क्रीडन् न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः ॥२५॥

त्या स्त्रियांसमवेत आपण । विमानीं करोनि आरोहण ।

स्वेच्छागामी गमन । शोभे विमान तें कैसें ॥४६॥

घंटाघंटिका-जाळमाळा । क्षुद्रघंटिका रत्‍नमेखळा ।

किंकिणी लाविलिया सकळा । विमानलीळा विचित्र ॥४७॥

इच्छिल्या ठाया ने विमाना । चैत्रवना कां नंदनवना ।

भोगावया स्वर्गांगना । आसक्त जाणा झालासे ॥४८॥

वनीं सुमनांचे संभार । पराग उधळत सुंदर ।

कोकिळांचे मधुर स्वर । झणत्कार भ्रमरांचे ॥४९॥

मंद सुगंध सुशीतळ । झळकतसे मलयानिळ ।

स्वर्गांगनांसी गदारोळ । कामसुकाळ सकामां ॥५५०॥

आगी कापुरा होतां भेटी । एकवेळे भडका उठी ।

तैसें पुण्य वेंचलें उठाउठी । भोगासाठीं सकामां ॥५१॥

मज पतन होईल येथ । भोग जातील समस्त ।

हेंही नाठवी त्याचें चित्त । कामासक्त झालासे ॥५२॥

दीपासी देतां आलिंगन । पतंगा नाठवे निजमरण ।

तैसें नाठवे आत्मपतन । भोगी मन विगुंतलें ॥५३॥

. . .