श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २८ वा   श्लोक ३० वा

कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः ।

देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥

ऐकें बापा उद्धवा । मरणधर्मात्मका जीवा ।

सुख न भेटे त्याच्या भावा । दुःखप्रभवामाजीं वासु ॥९७॥

नरदेहा येवोनि केवळ । क्रूर कर्में करिती प्रबळ ।

ज्यांसी उत्तरोत्तर दुःखफळ । यातना सबळ भोगवी ॥९८॥

मरमरों दुःख भोगी दारुण । उपजोनि कर्में करी हीन ।

दुःखावर्तीं पडे जाण । आपणिया आपण घातक ॥९९॥

जे संतचरणीं विमुख । त्यांसी स्वप्नींहि नाहीं सुख ।

क्रूर कर्में करी कामुक । चढतें दुःख सकामा ॥६००॥

एवं प्रवृत्तीमाजीं असतां । सकाम कर्में आचरतां ।

सविधि कर्में करितां । दुःख सर्वथा अनिवार ॥१॥

सविधि काम्यें स्वर्गपतन । अविधि काम्यें नरक दारुण ।

एवं प्रवृतीमाजीं जाण । सुख कोण सकामा ॥२॥

म्हणशी लोकपाळांच्या ठायीं । नित्य सुख असेल पाहीं ।

त्यांसी जन्ममरण नाहीं । अमरत्व आम्हींही साधावें ॥३॥

लोकपाळांचे नित्य लोक । लोकपाळही नित्य देख ।

तेथें असेल नित्य सुख । ऐसें मूर्ख कल्पिती ॥४॥

. . .