श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४ था   श्लोक ६ वा

अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते ।

विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि ॥५॥

येणेंचि प्रसंगें जाण । मागील तुझे जे प्रश्न ।

बद्धमुक्तांचे लक्षण । तेहीं निरूपण सांगेन ॥५४॥

दोघांही देहीं असतां । दिसे विरुद्ध धर्म स्वभावतां ।

एक तो सदा सुखी सर्वथा । एक दुःखभोक्ता अहर्निशीं ॥५५॥

येथ विलक्षणता दों प्रकारीं । एक ते जीव ईश्वरामाझारीं ।

एक ते जीवांसी परस्परी । बद्ध मुक्त निर्धारीं निर्धास्त ॥५६॥

पहिली जीवेश्वरांची कथा । तुज मी सांगेन विलक्षणता ।

मग जीवाची बद्धमुक्तता । विशद व्यवस्था सांगेन ॥५७॥

जीवेश्वरांचें वैलक्षण्य । अडीच श्लोकीं निरूपण ।

स्वयें सांगताहे नारायण । भाग्य पूर्ण उद्धवाचें ॥५८॥

. . .