श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ४२ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४१ वा   श्लोक ४३ वा

सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम् ।

भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२॥

एकादशीं एकादशाध्यायीं । एकादश पूजास्थानें पाहीं ।

एका जनार्दनु तेंही । एकरूप सर्वही वर्णील ॥२८॥

सूर्य अग्नि आणि ब्राह्मण । गायी वैष्णव आणि गगन ।

अनिळ जळ मही जाण । पूज्य आपण आपणासी ॥२९॥

अकरावें पूजा स्थान । सर्व भूतें पूज्य जाण ।

ऐक पूजेचें विधान । यथायोग्य लक्षण अवधारीं ॥१३३०॥

. . .