श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ८ वा   श्लोक १० वा

यं न योगेन साङ्ख्येन दानव्रततपोऽध्वरैः ।

व्याख्यास्वाध्यायसन्न्यासैः प्राप्नुयाद् यत्‍नवानपि ॥ ९ ॥

योग याग व्रत दान । वेदाध्ययन व्याख्यान ।

तप तीर्थ ज्ञान ध्यान । संन्यासग्रहण सादरें ॥१९॥

इत्यादि नाना साधनें । निष्ठा करितां निर्बंधनें ।

माझी प्राप्ति दुरासतेनें । जीवेंप्राणें न पविजे ॥१२०॥

यापरी शिणतां साधनेंसीं । माझी प्राप्ति नव्हे अतिप्रयासीं ।

ते गोपी पावल्या अप्रयासीं । सत्संगासी लाहोनी ॥२१॥

त्या गोपिकांसी माझी प्रीती । मीचि त्यांची सत्संगती ।

सत्संगें निजपदप्राप्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥२२॥

गोपिकांची सप्रेम स्थिती । ते तुज गोकुळीं झाली प्रतीती ।

तुजही न तर्केच त्यांची प्रीती । ते मी तुजप्रती सांगेन ॥२३॥

गोपिकांचें अत्यंत प्रेम । स्वमुखें सांगे पुरुषोत्तम ।

उद्धवाचें भाग्य उत्तम । आवडीचें वर्म देवो सांगे ॥२४॥

. . .