श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २ रा   श्लोक ४ था

धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः ।

आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते ॥३॥

ऐसा वाढलिया सात्त्विक धर्म । तैं सत्त्ववृद्धि सर्वोत्तम ।

जे सत्त्वीं प्रकटे पुरुषोत्तम । विश्रामधाम मुमुक्षां ॥५७॥

एवं सत्त्ववृत्तीं वाढला धर्म । तो तत्काळ नाशी अधर्म ।

अधर्माचें मूळ रजतम । त्यांचें रूपनाम उरों नेदी ॥५८॥

सात्त्विकसेवने सत्त्ववृद्धी । तेणें सद्विद्येची उपलब्धी ।

हे उपायाची विधानविघी । कृष्ण कृपानिधी बोलिला ॥५९॥

करावें सात्त्विकसेवन । ते सात्त्विक पदार्थ कोण कोण ।

ऐक त्यांचेंही निरूपण । दशलक्षण सांगेन ॥६०॥

. . .