श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ८ वा   श्लोक १० वा

श्रीभगवानुवाच ।

अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि ।

उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥९॥

मोहप्रमत्त विवेकशून्य । त्या पुरुषांच्या ठायीं जाण ।

देहात्मवादें अभिमानें । रजोगुणें खवळला ॥२६॥

जैसा मदिरापानें उन्मत्तू । विसरूनि आपुला निजस्वार्थू ।

मग अन्योन्य अनर्थू । आत्मघातू करूं धांवे ॥२७॥

तेवीं शुद्ध बुद्ध नित्यमुक्तु । हा विसरोनि निजस्वार्थु ।

रजोगुणें लोलंगतु । कामासक्तु नरू कीजे ॥२८॥

रजीं रंगल्या अभिमान । दुःखरूप तो दारुण ।

दुर्धर वाढे रजोगुण । विचारी मन तेणें होय ॥२९॥

. . .