श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक १० वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ९ वा   श्लोक ११ वा

रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः ।

ततः कामो गुणध्यानाद् दुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः ॥१०॥

जैं रजोयुक्त झालें मन । तैं संकल्पविकल्प गहन ।

एकांतीं घातल्या आसन । ध्यानीं चिंतन स्त्रियेचें ॥२३०॥

रजोगुणें कामासक्ती । होय दुष्ट वासना दुर्मती ।

कामावांचूनि चित्तीं । आणिक स्फुर्ती स्फुरेना ॥३१॥

जनीं वनीं आणि विजनीं । जागृतीं सुषुप्तीं स्वप्नीं ।

ध्यानीं मनीं चिंतनीं । स्त्रीवांचूनी स्मरेना ॥३२॥

कामिनीकामाचा अध्यास । हावभाव अतिविलास ।

गुणलावण्य सुरतरस । आसक्त मानस ते ठायीं ॥३३॥

रतिसुखाचा आराम । कामिनीक्रीडेचा संभ्रम ।

तेणें दुर्धर झाला जो काम । तयासि नियम चालेना ॥३४॥

धनधान्यपुत्रसुख । वांछी इहलोकपरलोक ।

हा रजोगुणाचा देख । अलोलिक अतिकामू ॥३५॥

. . .