श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ३९ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ३८ वा   श्लोक ४० वा

अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः ।

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च ॥३९॥

सांख्य जें परम ज्ञान । योग अष्टांगादिसाधन ।

सत्याचें सत्यपण । सत्यस्वरूप जाण मी एक ॥२२॥

पहां पां ज्या सत्याच्या ठायीं । संत सद्धर्में राहिले पाहीं ।

सूनृत जे वाचा तेही । मजवेगळी कांहीं हों नेणे ॥२३॥

तेजाची जे प्रगल्भता । ते माझेनि तेजें सतेजता ।

श्रियेची जे ऐश्वर्यता । जाण तत्त्वतां माझेनि ॥२४॥

कीर्ति माझेनि कीर्तनें । सदा वंदिजे साधुजनें ।

मजवेगळें कीर्तीचें जिणें । कोणी पोसणें न घेती ॥२५॥

माझेनि तेजें निग्रहता । निग्रहो करी समस्तां ।

अदम्या दमू दमिता । जाण तत्त्वतां माझेनि ॥२६॥

येथ ध्येय आणि ध्यान । कां साध्य आणि साधन ।

या अवघियां मी अधिष्ठान । मजवेगळें भान यां कैंचें ॥२७॥

तुम्ही ब्राह्मण अतिश्रेष्ठ । मजही पूज्यपणें वरिष्ठ ।

यालागीं निजज्ञान चोखट । तुम्हांसी म्यां प्रकट सांगीतलें ॥२८॥

. . .