श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २ रा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक १ ला   श्लोक ३ रा

भवतोदाहृतः स्वामिन् भक्तियोगोऽनपेक्षितः ।

निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २ ॥

आणिकां साधनां नापेक्षिती । सर्व संगांतें निरसिती ।

मोक्षमार्गीं मुख्य भक्ती । जिणें स्वरूपप्राप्ती तत्काळ ॥३२॥

माझ्या स्वरूपीं ठेवूनि मन । फळाशेवीण माझें भजन ।

हेंचि मोक्षाचें मुख्य साधन । देवें आपण बोलिलें ॥३३॥

स्वामी बोलिले मुख्य भक्ती । इतर जे साधनें सांगती ।

त्यांसी प्राप्तीची अस्तिनास्ति । देवें मजप्रती सांगावी ॥३४॥

याचि प्रश्नाची प्रश्नस्थिती । विवंचीतसे श्रीपती ।

त्रिगुण ज्ञात्याची प्रकृती । साधनें मानिती यथारुचि ॥३५॥

ज्याची आसक्ती जिये गुणीं । तो तेंचि साधन सत्य मानी ।

यापरी ज्ञानाभिमानी । नाना साधनीं जल्पती ॥३६॥

परंपरा बहुकाळें । ज्ञात्याचें ज्ञान झालें मैळें ।

तें सत्य मानिती तुच्छ फळें । ऐक प्रांजळें उद्धवा ॥३७॥

चौदाव्यामाजीं निरूपणस्थिती । इतुकें सांगेल श्रीपती ।

साधनांमाजीं मुख्य भक्ती । ध्यानयोगस्थिती समाधियुक्त ॥३८॥

इतर साधनांचें निराकरण । तुच्छफलत्वें तेंही जाण ।

सात श्लोकीं श्रीकृष्ण । स्वमुखें आपण सांगतू ॥३९॥

. . .