श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ५ व ६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ४ था   श्लोक ७ वा

तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः ।

मनुष्याः सिद्धगंधर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥

किन्देवाः किन्नरा नागा रक्षःकिम्पुरुषादयः ।

बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमोभुवः ॥ ६ ॥

तिंहीं ऋषीश्वरीं पुत्रपौत्र । उपदेशिले नर किन्नर ।

देव दानव अपार सिद्ध । विद्याधर चारण ॥४७॥

गुह्यक गंधर्व राक्षस । किंदेव आणि किंपुरुष ।

नागसर्पादि तामस । परंपरा उपदेश पावले ॥४८॥

मुखाकृती दिसती नर । शरीरें केवळा वनचर ।

ऐसे जे कां रीस थोर । त्यांसी किन्नर बोलिजे ॥४९॥

मुखाभासें दिसती पुरुष । शरीर पाहतां श्वापदवेष ।

ऐसे जे वानर रामदास । त्यांसी किंपुरुष बोलिजे ॥५०॥

स्वेददुर्गंधिकल्मषरहित । शरीरें अतिभव्य भासत ।

मनुष्यदेवांऐसे दिसत । ते बोलिजेत किंदेव ॥५१॥

यापरींच्या बहुधा व्यक्ती । रजतमादि सत्त्वप्रकृती ।

उपदेशपरंपरा प्राप्ति । ज्ञान बोलती यथारुचि ॥५२॥

. . .