श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ७ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ५ व ६ वा   श्लोक ८ वा

याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा ।

यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि ॥ ७ ॥

जैशा प्रकृति तैशी भावना । जैसा गुण तशी वासना ।

जे वासनेस्तव जाणा । भूतीं विषमपणा आणी भेदु ॥५३॥

देवमनुष्यतिर्यगता । हे वासनेची विषमता ।

येवढा भेद करी भूतां । अनेकता यथारुचि ॥५४॥

ज्यांची जैशी प्रकृती । ते तैसा वेदार्थू मानिती ।

तेंचि शिष्यांसी सांगती । परंपरास्थिती उपदेशू ॥५५॥

विचित्र वेदार्थ मानणे । विचित्र संगती साधनें ।

विचित्र उपदेश करणें । प्रकृतिगुणें मतवाद ॥५६॥

. . .