श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक ८ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक ७ वा   श्लोक ९ वा

एवं प्रकृतिवैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् ।

पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाषण्डमतयोऽपरे ॥ ८ ॥

यापरी गा निजप्रकृती । वाढली जाण नाना मतीं ।

तो मतवाद ठसावला चित्तीं । यथानिगुतीं सत्यत्वें ॥५७॥

मिथ्या स्वप्न जेवीं निद्रिता । सत्य मानलेंसे सर्वथा ।

तेवीं नानामतवादकथा । सत्य तत्त्वतां मानिती ॥५८॥

हे वेदपढियंत्यांची कथा । ज्यांसी वेदीं नाहीं अधिकारता ।

त्यांसी उपदेशपरंपरता । नानामतता सत्य माने ॥५९॥

एकाची वेदबाह्य व्युत्पत्ती । ते आपुलालिये स्वमतीं ।

पाषंडाते प्रतिष्ठिती । तेंच उपदेशिती शिष्यातें ॥६०॥

. . .